Záruka a životnost čistírny odpadních vod by měly být jedním s hlavním kritériem pro výběr vhodného řešení

Čistírna odpadních vod je velmi specifické zařízení, které by mělo být po celou dobu svého využití zcela funkční a pro provozovatele bezúdržbové.

Volíme pak tedy zařízení, které nám nabízí vysokou stabilitu a tím vysokou účinnost čištění.

Na trhu se můžeme setkat s mnoha systémy čištění odpadních vod. Pro zvolení toho nejvhodnějšího je nutné důkladně zvážit 3 hlavní kritéria:

umístění a využití čistírny odpadních vod – nejčastěji volíme čistírnu pro pravidelnou zátěž, tedy např. stále obývaný objekt 4 osobami. Avšak v případě, že dojde k navýšení či snížení této kapacity, např. návštěvou či dovolenou, může dojít k narušení stability systému. Rovněž je toto častý jev u rekreačních či horských objektů. Pro zajištění stále stability i při nepravidelných zátěžích se doporučuje vždy volit řešení s využitím předřazené jímky, která tyto výpadky či nárazy v nátoků na čistírnu odpadních vod vyrovná a tím zajistí stálou stabilitu a tedy maximální účinnost čistírny odpadních vod.

způsob nakládání s vyčištěnou vodou – vyčištěnou vodu z čistírny odpadních vod můžeme vypouštět do jednotné kanalizace, do vodoteče a s výhodou zachování hladiny spodních vod nechat vsakovat do půdních vrstev. U všech tří variant je podmínkou vysoká účinnosti čištění. Pokud čistírna špatně schraňuje přebytečný kal nebo tento kal není pravidelně odvážen, dojde k odtoku tohoto kalu společně s vyčištěnou vodou a nastává znečištění kanalizace či vodoteče. U vsaku pak k zanesení vsakovací náplně.  V čistírně aktivovaný kal následně chybí. Pro předcházení škod se doporučuje kombinaci čištění aerobními mikroorganismy ve vnosu a mikroorganismy přisedlými na pevném nosiči biomasy. Díky této kombinaci se aktivovaný kal spolehlivěji odděluje od vyčištěné vody.

údržba čistírny – při produkci odpadní vody vzniká velké množství biologicky nerozložitelných látek (písek, plasty apod.), které čistírny nedokážou rozložit. V případě využití přeřazené jímky dojde k jejich zachycení a tím nedojde k zanesení čistícího systému čistírny. Rovněž tato nádrž slouží k zásobníku přebytečného aktivovaného kalu, který vzniká jako druhotný produkt při čištění odpadní vody. Provozovatel čistírny odpadních vod objedná vývoz této nádrže dle zatížení čistírny a velikosti kalojemu 1x za 1-10let.


Moderní 3stupňový systém čištění odpadních vod STMH a STM®  zajistí vysokou stabilitu a účinnost čištění a pro provozovatele bezúdržbový provoz.

Kvalita výrobků STMH a STM® je vždy garantována dlouhou zárukou a životností.

Záruka (let):               Životnost (let):           Celek:

25 - 100-150 - PP bio-pakety bio-rotoru

20 - 100 - betonové nádrže a jímky

10 - 30-50 - sklolaminat., plastové a ocelové nádrže

2 - 5-20 - díly podléhající opotřebení

2 - 5-30 - elektrosoučástky, kabely rozvaděče

Čistírny odpadních vod STMH a STM® slouží k čištění odpadních vod po celém světě.

Staňte se i vy dalším spokojeným provozovatelem.

Image         Image         Image         Image         Image         Image