}

Jump to content

Zapojení a rozměry čističky odpadních vod (ČOV) STMH

Standardní zapojení čističky odpadních vod STMH a předřazené nádrže

Image


Zapojení čističky odpadních vod STMH a předřazené nádrže - při hloubce více než 250cm pod terén

Image


Zapojení čističky odpadních vod STMH a předřazené nádrže - při max. výšce hladiny spodní vody 70cm od dna výkopu

Image


Rozměry výkopu pro čističky odpadních vod STMH a předřazené nádrže

Image


Velikost čističky odpadních vod STMH

Image

Image

Image

 

Ke stažení

Postup montáže domovní čistírny odpadních vod STMH5 – STMH10.pdf (1,01Mb)

Postup montáže čističky odpadních vod STMH a předřazené nádrže

1. VÝKOP:
a) ověřit hloubku od nivelety nátoku odpadní roury z objektu, šířku a délku výkopu (dle dodaných technických podkladů)

Image

b) odstranění ostrých kamenů, předmětů apod.
c) dno výkopu vyrovnat pískem o tloušťce cca. 10-15cm, vytvořit pískové lože

Image

2. USAZENÍ PŘEDŘAZENÉ NÁDRŽE, NÁDRŽE ČOV:
a) nádrže je nutno usazovat do výkopu opatrně pomocí zavěšení na lanech, pomocí bagru. Lana není možno vázat za napouštěcí a vypouštěcí roury ! Ověřit stranu nátoku a odtoku předřazené nádrže!

Image

b) nádrže je nutno usadit tak, aby nátoky a odtoky pro propojovací potrubí mělo spád 2 – 3%, tzn. cca. 2cm na metru od nátoku z objektu

Image

c) po usazení nádrže vyrovnat do vodováhy

3. PROPOJENÍ POTRUBÍ:
a) napojení nátoku z objektu do předřazené jímky, materiál KG DN160

Image

b) propojení předřazené nádrže s nádrží ČOV, nátok z předřazené nádrže do nádrže ČOV opatřit norným kolenem - k zamezení nátoku nerozložitelných látek, materiál KG DN110 – provést před spuštěním do výkopu!!!

Image

c. napojení odtoku z nádrže ČOV, materiál KG DN110

Image

d) napojení vratného kalu z nádrže ČOV zpět do předřazené jímky, co nejdále od odtoku z předřazené jímky, materiál HT DN50

Image
e) po propojení nádrže vyrovnat do vodováhy

4. OBSYP NÁDRŽÍ:
a) obsypání nádrží je nutno provádět současně s naplňováním nádrží vodou. Hladinu vody je nutno udržovat ve výšce 10 cm nad úrovní obsypání nádrží zeminou
Image
b) nádrže je nutno zasypávat směsí písku o síle cca 10 cm okolo nádrží
c. zasypávání nádrží je nutno provádět vrstvami důkladně prolitými vodou

Image

5. PROPOJENÍ VZDUCHOVÝCH HADIC A UMÍSTĚNÍ DMYCHADLA:
a) dmychadlo musí být instalován na místě, kde je chráněno před nepřízní počasí a k čistírně odpadních vod přivést 2x vzduchová hadice (3/4). Hadice po celé délce vyspádovat k čistírně, z důvodu odvádění možného kondenzátu!
b) vzduchové hadice u ČOV jsou barevně rozlišeny: bílá – provzdušňování ČOV; červená - vratný kal

Image

c) 2ks hadice doporučujeme vložit do vhodné chráničky a vzdálenost mezi dmychadlem  a ČOV by neměla přesáhnout 15m, hadice zajistit na obou stranách nerezovými objímkami, součást dodávky

Image

6. OSTATNÍ:
a) poklop předřazené nádrže nebo ČOV dle potřeby zkrátit, prodloužit, vždy doporučujeme z bezpečnostních důvodů zajistit nerezovými šrouby

Image

b) komínek ČOV možno zkrátit nebo prodloužit dle potřeby, materiál KG DN110

Image

Před finálním zásypem doporučujeme odzkoušet funkčnost systému (provzdušňování, otáčení biodisku, kalování do předřazené nádrže).


Dodržování výše uvedených pokynů při montáži zabezpečuje dlouhotrvající bezporuchový provoz čistírny odpadních vod STMH.

Kam s vyčištěnou vodou

 • Vyčištěnou vodu je možno zaústit do kanalizace.
 • Vyčištěnou vodu je možno zaústit potoku, řeky, rybníku apod.
 • Vyčištěnou vodu je možno zaústit do zadržovací jímky a použít k zalívce okrasné zahrady, okrasných rybníku apod.
 • Vyčištěnou vodu je možno zaústit do vsaku.

Projektová dokumentace, podklady k čistírnám odpadních vod STMH

Čistírna odpadních vod podléhá schválení vodoprávním úřadem. Ke schválení je nutné doložit potřebné doklady a projektovou dokumentaci. Příprava podkladů nebyla jednodušší. Níže Vám nabízíme vše potřebné ke stažení:

Zkušenosti s čističkou odpadních vod (ČOV) STMH:

Firma   HELLSTEIN spol.s r.o., Kopřivnice - Vlčovice 11 realizovala v roce 2015 pro naše bytové družstvo stavbu čistírny odpadních vod pro  48 EO v obci Ženklava.
Jedná se zejména o zpracování projektové dokumentace, zajištění vodoprávního povolení, samotnou realizaci stavby, uvedení do provozu a kolaudaci díla.
Potvrzujeme, že uvedené stavební práce byly provedeny včas, řádně a odborně.

Jiří Rýdel, ředitel družstva​

Naše členství ve významných asociacích:

Díky členství v asociacích čistírenských expertů, Vám nabízíme vždy kvalitní, zcela profesionální a zejména korektní řešení v souladu s platnou, příp. připravovanou legislativou České republiky.

Asociace pro vodu ČR - CzWA - CzWA sdružuje odborníky, společnosti a instituce s hlavním cílem dosažení efektivního a udržitelného rozvoje v celé oblasti vodního hospodářství a ochrany vodního prostředí.

Malé domovní čistírny a odlučovače - OS-ČAO-CZWA - Skupina se podílí na tvorbě norem a předpisů, jejich vzájemné harmonizaci a harmonizaci s připravovanými předpisy EU a také na vzdělávání odborníků v jejich duchu. Hlavní cíl skupiny je pomáhat s přípravou legislativy a s šířením informací v této části vodního hospodářství.

Městské čistírny odpadních vod - OS MČOV - Skupina sdružuje odborníky různých profesí z oblasti čištění městských odpadních vod. Mezi členy skupiny jsou tak zastoupeni kromě provozovatelů čistíren i projektanti, dodavatelé jednotlivých zařízení i komplexních čistíren a zároveň i výzkumní pracovníci z vysokých škol.

Aktuality

 • Květen 2018 - Moderní technologie čištění odpadních vod STMH nově s možností si prohlédnout v novém skladě společnosti v Čechách - Kolín. Více na Kontaktní údaje Kolín

Hlavní výhody čističky odpadních vod (ČOV) STMH

 • vysoká stabilita čištění
 • vysoká účinnost čištění
 • zcela bezúdržbový provoz
 • nízké provozní náklady cca. 800,-Kč/rok
 • bez zápachu, hluku
 • záruka 25 let
 • životnost 100-150let (nerez, PE)

Použití čističky odpadních vod (ČOV) STMH

 • rodinné domy
 • bytové domy
 • řadové domy
 • chaty, chalupy s nárazovým provozem
 • drobné provozovny, živnosti
 • ubytovny, rodinné hotely, penzióny
 • malé autokempy, tábořiště
 • zahradní restaurace
 • horská střediska s nárazovým provozem

Kde již čističky odpadních vod (ČOV) STMH fungují

 • Česká republika - přes 400 realizací
 • Německo - přes 600 realizací
 • Irsko, Francie - přes 300 realizací
 • Polsko - přes 200 realizací
 • Amerika - přes 250 realizací
 • Brazílie, Mexiko - přes 250 realizací
 • Rusko, Taiwan, Čína - přes 100 realizací
Napište nám
TOPlist