Zapojení a rozměry moderní čistírny odpadních vod STMH


Standardní zapojení čistírny odpadních vod STMH a předřazené nádrže

Image

Zapojení čistírny odpadních vod STMH a předřazené nádrže - při hloubce více než 250cm pod terén

Image

Zapojení čistírny odpadních vod STMH a předřazené nádrže - při max. výšce hladiny spodní vody 70cm od dna výkopu

Image

Rozměry výkopu pro čistírny odpadních vod STMH a předřazené nádrže

Image

Velikost čistírny odpadních vod STMH

Image   Image   Image

KE STAŽENÍ

Postup montáže domovní čistírny odpadních vod STMH5 – STMH10.pdf (1,01Mb)

Postup montáže čistírny odpadních vod STMH a předřazené nádrže

1. VÝKOP:
a) ověřit hloubku od nivelety nátoku odpadní roury z objektu, šířku a délku výkopu (dle dodaných technických podkladů)

Image

b) odstranění ostrých kamenů, předmětů apod.

c) dno výkopu vyrovnat pískem o tloušťce cca. 10-15cm, vytvořit pískové lože

Image


2. USAZENÍ PŘEDŘAZENÉ NÁDRŽE, NÁDRŽE ČOV:
a) nádrže je nutno usazovat do výkopu opatrně pomocí zavěšení na lanech, pomocí bagru. Lana není možno vázat za napouštěcí a vypouštěcí roury ! Ověřit stranu nátoku a odtoku předřazené nádrže!

Image

b) nádrže je nutno usadit tak, aby nátoky a odtoky pro propojovací potrubí mělo spád 2 – 3%, tzn. cca. 2cm na metru od nátoku z objektu

Image

c) po usazení nádrže vyrovnat do vodováhy


3. PROPOJENÍ POTRUBÍ:
a) napojení nátoku z objektu do předřazené jímky, materiál KG DN160

Image

b) propojení předřazené nádrže s nádrží ČOV, nátok z předřazené nádrže do nádrže ČOV opatřit norným kolenem - k zamezení nátoku nerozložitelných látek, materiál KG DN110 – provést před spuštěním do výkopu!!!

Image

c. napojení odtoku z nádrže ČOV, materiál KG DN110

Image

d) napojení vratného kalu z nádrže ČOV zpět do předřazené jímky, co nejdále od odtoku z předřazené jímky, materiál HT DN50

Image
e) po propojení nádrže vyrovnat do vodováhy


4. OBSYP NÁDRŽÍ:
a) obsypání nádrží je nutno provádět současně s naplňováním nádrží vodou. Hladinu vody je nutno udržovat ve výšce 10 cm nad úrovní obsypání nádrží zeminou
Image
b) nádrže je nutno zasypávat směsí písku o síle cca 10 cm okolo nádrží
c. zasypávání nádrží je nutno provádět vrstvami důkladně prolitými vodou

Image


5. PROPOJENÍ VZDUCHOVÝCH HADIC A UMÍSTĚNÍ DMYCHADLA:
a) dmychadlo musí být instalován na místě, kde je chráněno před nepřízní počasí a k čistírně odpadních vod přivést 2x vzduchová hadice (3/4). Hadice po celé délce vyspádovat k čistírně, z důvodu odvádění možného kondenzátu!
b) vzduchové hadice u ČOV jsou barevně rozlišeny: bílá – provzdušňování ČOV; červená - vratný kal

Image

c) 2ks hadice doporučujeme vložit do vhodné chráničky a vzdálenost mezi dmychadlem  a ČOV by neměla přesáhnout 15m, hadice zajistit na obou stranách nerezovými objímkami, součást dodávky

Image


6. OSTATNÍ:
a) poklop předřazené nádrže nebo ČOV dle potřeby zkrátit, prodloužit, vždy doporučujeme z bezpečnostních důvodů zajistit nerezovými šrouby

Image

b) komínek ČOV možno zkrátit nebo prodloužit dle potřeby, materiál KG DN110

Image


Před finálním zásypem doporučujeme odzkoušet funkčnost systému (provzdušňování, otáčení biodisku, kalování do předřazené nádrže).

Dodržování výše uvedených pokynů při montáži zabezpečuje dlouhotrvající bezporuchový provoz čistírny odpadních vod STMH.

Kam s vyčištěnou vodou

  • Vyčištěnou vodu je možno zaústit do kanalizace.
  • Vyčištěnou vodu je možno zaústit potoku, řeky, rybníku apod.
  • Vyčištěnou vodu je možno zaústit do zadržovací jímky a použít k zalívce okrasné zahrady, okrasných rybníku apod.
  • Vyčištěnou vodu je možno zaústit do vsaku.

Projektová dokumentace, podklady k čistírnám odpadních vod STMH

Čistírna odpadních vod podléhá schválení vodoprávním úřadem. Ke schválení je nutné doložit potřebné doklady a projektovou dokumentaci. Příprava podkladů nebyla jednodušší. Níže Vám nabízíme vše potřebné ke stažení:

Zkušenosti s moderní čistírnou odpadních vod STMH:Image

Firma   HELLSTEIN spol.s r.o., Kopřivnice - Vlčovice 11 realizovala v roce 2015 pro naše bytové družstvo stavbu čistírny odpadních vod pro  48 EO v obci Ženklava.
Jedná se zejména o zpracování projektové dokumentace, zajištění vodoprávního povolení, samotnou realizaci stavby, uvedení do provozu a kolaudaci díla.
Potvrzujeme, že uvedené stavební práce byly provedeny včas, řádně a odborně.

Jiří Rýdel, ředitel družstva​

Image         Image         Image         Image         Image         Image 

×

Získejte jako první na Váš email novinky, akce...