Aktivity společnosti Hellstein

Hledání optimální koncepce řešení odkanalizování a způsobu čištění použitých vod z obcí, firem, živností i jednotlivých objektů

Projekty a odborné posudky - vždy s energetickými a biochemickými výpočty potřebnými pro racionální rozhodnutí investora

 • čistíren komunálních odpadních vod včetně sanace a úpravy stávajících betonových septiků, nádrží a jímek. Navrhujeme čistírny odpadních vod s aerotory STM a ponornými biodisky STMH, s odstraňováním dusíku a se zvýšenou biologickou eliminací fosforu vybavené řídícími systémy s dálkovým přenosem dat (telemetrie)

 • čistíren průmyslových vod (mlékárny, sýrárny, pivovary, vinařské závody, papírny)

 • linek aerobního biologického zpracování a stabilizace fekálního kalu

 • systémů intenzivního chovu ryb, systémy navrhujeme rovněž pro chovy teplomilných druhů ryb

Dodávka a výroba

projektová dokumentace technologie STM, FINE 2006, Autopen 2006, DesignCAD 3D MAX 2006, ACAD 2010, firemní SW návrhu aktivace, dosazovací nádrže a kalojemu dle stupně čištění - stáří kalu a počtu EO, kontroly hloubky a tvaru dosazovací nádrže, energetické bilance dle typu aerotoru, příkonové charakteristiky, oblasti a intenzity provzdušňování daného aerotoru, zatížení patek daného aerotoru, průtočných schémat technologie, úspory srážedla fosforu, kontrola rozměrů kalojemu...

 • realizace technologie výše uvedených staveb a výrobních oborů včetně inženýrské činnosti

 • Autorský dozor - výše uvedených staveb a výrobních oborů včetně inženýrské činnosti

 • Provozování biologických čistíren odpadních vod

Technická revize vodních děl (OZO) - revize domovních čistíren odpadních vod do 50EO

 • povinnost provedení technických revizí u ohlášených vodních děl ukládá novela Vodního zákona všem vlastníkům takového vodního díla a to  1x za 2 roky. Výsledky revizí musí být předány příslušnému vodoprávnímu úřadu vždy do 31.12. toho daného roku, kdy revize byla provedena.

 • ohlášeným vodním dílem dle §15a) se rozumí dílo pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jehož podstatnou částí je výrobek označený CE podle zákona č. 22/1997 Sb. „o technických požadavcích na výrobky“.

 • seznam odborně způsobilých osob zde.

Strojní obrábění dle dohody

 • nabízíme kovovýrobu svářecími automaty, pilami, frézami a dalšími stroji

Dále Vám poskytneme poradenství, návrh koncepce a vypracování stavební projektové dokumentace dle Vašich požadavků.

Naše členství ve významných asociacích:

Díky členství v asociacích čistírenských expertů, Vám nabízíme vždy kvalitní, zcela profesionální a zejména korektní řešení v souladu s platnou, příp. připravovanou legislativou České republiky.

Asociace pro vodu ČR - CzWA
CzWA sdružuje odborníky, společnosti a instituce s hlavním cílem dosažení efektivního a udržitelného rozvoje v celé oblasti vodního hospodářství a ochrany vodního prostředí.
VÍCE
Malé domovní čistírny a odlučovače - OS-ČAO-CZWA
Skupina se podílí na tvorbě norem a předpisů, jejich vzájemné harmonizaci a harmonizaci s připravovanými předpisy EU a také na vzdělávání odborníků v jejich duchu. Hlavní cíl skupiny je pomáhat s přípravou legislativy a s šířením informací v této části vodního hospodářství.
VÍCE
Městské čistírny odpadních vod - OS MČOV
Skupina sdružuje odborníky různých profesí z oblasti čištění městských odpadních vod. Mezi členy skupiny jsou tak zastoupeni kromě provozovatelů čistíren i projektanti, dodavatelé jednotlivých zařízení i komplexních čistíren a zároveň i výzkumní pracovníci z vysokých škol.
VÍCE

Image         Image         Image         Image         Image         Image