}

Jump to content

Ke stažení

Technický list čistíren odpadních vod STMH

Technický list ČOV STMH včetně popisu ke stažení zde.pdf (720kb)

Podklady k projektové dokumentaci čističky odpadních vod STMH:

Všeobecně se projektová dokumentace, dle přílohy  č.1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., skládá:

 • Průvodní zpráva 
 • Souhrnná technická zpráva 
 • Situace širších vztahů
 • Koordinační situace
 • Situace stavby
 • Podélný profil
 • Dispozice
 • Předřazená nádrž - U
 • Čistírna odpadních vod STMH
 • Revizní šachta
 • Akumulační nádrž - A
 • Uložení potrubí
 • Vsakovací objekt/Vyústní objekt
 • CE
 • Prohlášení o shodě
 • Prohlášení o vlastnostech dle EPaR č. 305-2011 č. 1-6-2013
 • ​Minimální účinnost čištění pro kategorie výrobků označovaných CE v procentech podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. pro vypouštění vod do vod povrchových a do kanalizací.
 • Hodnoty koncentrace znečištění na odtoku z ČOV „m“ odpovídají emisním standardům přípustného znečištění odpadních vod podle nařízení vlády č. 57/2016 Sb. pro vypouštění vod do vod podzemních.
 • Provozní řád STMH dle vyhlášky č. 216-2011 Sb

Podklady k projektové dokumentaci ČOV STMH 5-15EO.zip (14,41Mb)

Certifikace dle nař. vlády č. 401/2015 Sb. a nař. vlády č. 57/2016 Sb.

CE.pdf (494kb)

Prohlášení o shodě.pdf (152kb)

Prohlášení o vlastnostech dle EPaR č. 305-2011 č. 1-6-2013.pdf (387kb)

Garantovaná účinnost čištění čistíren odpadních vod typ STMH, STMHV pro vypouštění do vod povrchových a do kanalizací dle nař. vlády č. 401/2015 Sb.pdf (372kb)

E-Garantované hodnoty znečištění odpadních vod z čistíren odpadních vod typ STMH a STMHV vypouštěných do vod podzemních dle nař. vlády č. 57/2016.pdf (150kb)

Garantované hodnoty znečištění odpadních vod z čistíren odpadních vod typ STMH, STMHV vypouštěných do vod podzemních-ubytovací zařízení dle nař. vlády č. 57/2016 Sb.pdf (369kb)

Formuláře žádostí pro povolení ČOV:

 • Žádost o územní souhlas/rozhodnutí
 • Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových/podzemních/kanalizace
 • Ohlášení vodních děl

SCHVALOVACÍ POSTUP pro čistírnu odpadních vod do 50EO.pdf (199kb)

Žádost o územní SOUHLAS.docx (27kb)

Žádost o územní ROZHODNUTÍ.doc (106kb)

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod POVRCHOVÝCH.doc (101kb)

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod PODZEMNÍCH.docx (39kb)

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do KANALIZACE.doc (105kb)

Ohlášení vodních děl.docx (35kb)

Naše členství ve významných asociacích:

Díky členství v asociacích čistírenských expertů, Vám nabízíme vždy kvalitní, zcela profesionální a zejména korektní řešení v souladu s platnou, příp. připravovanou legislativou České republiky.

Asociace pro vodu ČR - CzWA - CzWA sdružuje odborníky, společnosti a instituce s hlavním cílem dosažení efektivního a udržitelného rozvoje v celé oblasti vodního hospodářství a ochrany vodního prostředí.

Malé domovní čistírny a odlučovače - OS-ČAO-CZWA - Skupina se podílí na tvorbě norem a předpisů, jejich vzájemné harmonizaci a harmonizaci s připravovanými předpisy EU a také na vzdělávání odborníků v jejich duchu. Hlavní cíl skupiny je pomáhat s přípravou legislativy a s šířením informací v této části vodního hospodářství.

Městské čistírny odpadních vod - OS MČOV - Skupina sdružuje odborníky různých profesí z oblasti čištění městských odpadních vod. Mezi členy skupiny jsou tak zastoupeni kromě provozovatelů čistíren i projektanti, dodavatelé jednotlivých zařízení i komplexních čistíren a zároveň i výzkumní pracovníci z vysokých škol.

Napište nám
TOPlist