Ke stažení

Ceník služeb a výrobků Hellstein pro rok 2020

Cenik poskytovaných služeb Hellstein - 2020.pdf (375kb)

Ceník akumulačních nádrží Hellstein - 2020.pdf (623kb)

Ceník čistíren odpadních vod STMH - 2020.pdf (588kb)

Ceník kontejnerových čistíren odpadních vod STMH - 2020.pdf (464kb)

Ceník vestaveb ČOV - 2020.pdf (519kb)

Technický list čistíren odpadních vod STMH

Podklady k projektové dokumentaci čistírny odpadních vod STMH:

Všeobecně se projektová dokumentace, dle přílohy  č.1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., skládá

 • Průvodní zpráva 
 • Souhrnná technická zpráva 
 • Situace širších vztahů
 • Koordinační situace
 • Situace stavby
 • Podélný profil
 • Dispozice
 • Předřazená nádrž - U
 • Čistírna odpadních vod STMH
 • Revizní šachta
 • Akumulační nádrž - A
 • Uložení potrubí
 • Vsakovací objekt/Vyústní objekt
 • CE
 • Prohlášení o shodě
 • Prohlášení o vlastnostech dle EPaR č. 305-2011 č. 1-6-2013
 • ​Minimální účinnost čištění pro kategorie výrobků označovaných CE v procentech podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. pro vypouštění vod do vod povrchových a do kanalizací.
 • Hodnoty koncentrace znečištění na odtoku z ČOV „m“ odpovídají emisním standardům přípustného znečištění odpadních vod podle nařízení vlády č. 57/2016 Sb. pro vypouštění vod do vod podzemních.
 • Provozní řád STMH dle vyhlášky č. 216-2011 Sb

Podklady k projektové dokumentaci ČOV STMH 5-15EO.zip (14,41Mb)

Podklady k projektové dokumentaci ČOV STMH 27-100EO.rar (21,96Mb)

Certifikace dle nař. vlády č. 401/2015 Sb. a nař. vlády č. 57/2016 Sb.

CE.pdf (494kb)

Prohlášení o shodě.pdf (152kb)

Prohlášení o vlastnostech dle EPaR č. 305-2011 č. 1-6-2013.pdf (387kb)

Garantovaná účinnost čištění čistíren odpadních vod typ STMH, STMHV pro vypouštění do vod povrchových a do kanalizací dle nař. vlády č. 401/2015 Sb.pdf (372kb)

Garantované hodnoty znečištění odpadních vod z čistíren odpadních vod typ STMH, STMHV vypouštěných do vod podzemních dle nař. vlády č. 57/2016 Sb.pdf (375kb)

Garantované hodnoty znečištění odpadních vod z čistíren odpadních vod typ STMH, STMHV vypouštěných do vod podzemních-ubytovací zařízení dle nař. vlády č. 57/2016 Sb.pdf (369kb)

Formuláře žádostí pro povolení ČOV:

 • Žádost o územní souhlas/rozhodnutí

 • Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových/podzemních/kanalizace

 • Ohlášení vodních děl

SCHVALOVACÍ POSTUP pro čistírnu odpadních vod do 50EO.pdf (199kb)

Žádost o územní SOUHLAS.docx (27kb)

Žádost o územní ROZHODNUTÍ.doc (106kb)

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod POVRCHOVÝCH.doc (101kb)

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod PODZEMNÍCH.docx (39kb)

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do KANALIZACE.doc (105kb)

Ohlášení vodních děl.docx (35kb)

Image         Image         Image         Image         Image         Image