Jímka, septik, nebo čistička odpadních vod STMH? Výhody i nevýhody

Jak naložíme s odpadními vodami, pokud k našemu domu nebo rekreačnímu objektu nedosahuje kanalizace? Řešení mívá podobu jímky, septiku nebo čistička odpadních vod STMH.


Image


Jednoznačná odpověď na otázku, který způsob likvidace odpadních vod je nejvhodnější, neexistuje, protože záleží na celé řadě faktorů. Rozhoduje, zda je dům trvale obydlený či využívaný jen jako rekreační objekt.
 
A samozřejmě také to, jaké jsou možnosti pozemku a jaké má zadavatel nároky na obsluhu zařízení, zda je v blízkosti vodní tok, do kterého lze přečištěnou vodu vypouštět, a na dalších podmínkách. Nejrozumnější je pozvat si přímo na místo odborníka a nechat si poradit.

Jímka neboli žumpa

Na pohled nejjednodušší způsob likvidace odpadních vod představuje jímka neboli žumpa. Jde o vodotěsnou bezodtokou nádrž z plastu, betonu či sklolaminátu. Ke stavbě jímky potřebujeme povolení stavebního úřadu a počítá se s tím, že bude vyvážena na čistírnu odpadních vod, takže nemusíme žádat o povolení k vypouštění odpadních vod.


 Image​     Image


Když si uvědomíme, že každý z nás denně vyprodukuje 80-100 litrů odpadních vod a za vyvezení jímky zaplatíme přibližně 1 000 Kč za 2000 litrů (ceny se různí), je zřejmé, že jde o řešení vhodné spíše pro rekreační objekty s velmi občasným obyváním než pro ty celoročně obývané.
 
Náklady na pořízení žumpy se většinou podle objemu pohybují v rozmezí 10 000 až 30 000 Kč. Při výběru bychom měli mít na paměti, že čím větší obsah, tím méně často bude nutné nechat žumpu vyvážet.

Ekonomické zhodnocení čistírny odpadních vod versus žumpy na vyvážení

Septiky s odpadními filtry​Septik

Dokonalejší způsob likvidace odpadních vod zajišťuje septik, který na rozdíl od jímky odpadní vodu pouze neshromažďuje, ale zároveň i předčisťuje. Odpadní vody se v něm, nejčastěji ve třech komorách, postupně zbavují kalu.

Takto vyčištěnou vodu však již, na rozdíl od minulosti, nelze vypouštět do půdy bez dočištění odpadním filtrem, který se zařazuje za septik jako mechanická dočišťovací jednotka. U větších septiků lze zařadit i více filtrů za sebou.

Co se týče provedení filtru, většinou jde o celoplastový kontejner, který se před uvedením do provozu naplní hrubším pískem se štěrkem nebo s koksem. Horní přibližně deseticentimetrovou vrstvu tvoří vypraný písek, který je za provozu třeba občas vyměnit.

Je opatřený větracím potrubím a musí být od okolního prostředí vodotěsně oddělený. Náklady spojené s pořízením septiku jsou stejné jako u jímky, cena zemního filtru vychází z jeho objemu, jeden kubík přijde přibližně na 5 000 Kč. V případě dobře usazeného filtru celý čisticí provoz probíhá bez pomoci elektrické energie. Kal, který zůstává v septiku, stačí vyvézt jednou za rok, v některých případech i méně často.

Ke stavbě septiku i osazení filtru potřebujete stavební povolení. K vypouštění vod je pak třeba souhlas příslušného vodoprávního úřadu.

Čistička odpadních vod STMH

Nejdokonalejší způsob likvidace odpadních vod z obytných objektů představují čistička odpadních vod STMH. Pokud jde o princip jejich fungování, je v zásadě stejný jako u velkých klasických čistíren. Odpadní vody se čistí aerobně biologickým způsobem, při němž je organická hmota rozkládána směsí mikroorganismů potřebujících ke svému životu kyslík ze vzduchu.

Celý proces čištění probíhá obvykle ve třech fázích. V první části se provádí hrubé předčištění, v jehož průběhu se oddělí od odpadní vody hrubé nečistoty. Poté následuje druhá fáze čištění, takzvaný aerobní stupeň, kdy dochází k vlastnímu biologickému čištění s následným oddělením kalu, který je produktem čištění, od vyčištěné vody.
 
Posledním stupněm čisticího procesu je pak přenos produktů čištění (kalu a vyčištěné vody) do prostor určených pro jejich skladování a jejich následné další zpracování.

Čističky odpadních vod se dělí na kontinuální (s nepřerušovaným průtokem), u nichž jsou splašky čištěny průběžně, a diskontinuální (s přerušovaným průtokem) čističky odpadních vod, u kterých se odpadní vody čistí v aktivační nádrži při jejím plnění, po vyčištění se provzdušňování zastaví a po sedimentaci se čistá voda odčerpá.

ImagePro správný výběr je důležité, zda jde o čističku k trvale obydlenému, nebo k rekreačnímu objektu. Vzhledem k tomu, že její zřízení patří do kategorie vodní dílo, povolení k pořízení uděluje příslušný odbor životního prostředí u pověřených stavebníh úřadů.

Často však není snadné vyřešit problém kam s vyčištěnou vodou. Pokud máme v blízkosti čističky odpadních vod potok, řeku nebo rybník, likvidace vyčištěných odpadních vod se řeší tak, že ji do nich vypustíme.

Pokud bychom chtěli předčištěné odpadní vody svést drenážním potrubím do podzemních vod, je třeba projekt doplnit o hydrogeologické vyjádření, že v místě vypouštění nedojde ke znehodnocení podzemních vod. Obvykle je požadován vyšší stupeň čištění než při vypouštění do povrchových vod.
 
V případě zamítnutí žádosti se likvidace domovních odpadních vod řeší pomocí kombinace čističky odpadových vod a zásobní nádrže na odpadovou vodu. Tato varianta předpokládá další využití odpadní vody, obvykle k zálivce. Důležitý však je stupeň vyčištění. Některé čističky dokážou vodu vyčistit tak, že ji lze použít jako užitkovou vodu i v domácnosti.

K rodinnému domu, který obývá klasická rodina, si dnes pořídíte kvalitní čističku odpadních vod (ČOV) již od 50 000 Kč, k nimž je třeba připočítat cenu za osazení a provozní náklady, které tvoří především cena spotřebované elektřiny. Ta by se měla vejít do částky 2 000 Kč ročně. 

Ekonomické zhodnocení čistírny odpadních vod versus žumpy na vyvážení

Návratnost investice do domovní čističky odpadních vod STMH

Uvádíme porovnání nákladů při pořízení a provozu ČOV v porovnání s provozováním žumpy. V uvedeném porovnání uvažujeme o čtyřčlenné rodině s průměrnou spotřebou vody 135 l/1 osoba /1 den a produkci min. množství odpadní vody 66 l/1 osoba /1 den.

Pozn. vývoz fekálií je vypočten: odvoz fekálie: 281,- Kč/1m3 x 8 = 2 248,- Kč/1měsíc x 12 = 26.976,- Kč/1rok

Detailnější porovnání jednotlivých možností řešení zde.


Image

Vysoká pokuta

Při rozhodování, jakým způsobem budete u svého rodinného domu, chaty či chalupy likvidovat odpadní vody, byste jednu povinnost neměli opominout jak s ohledem na životní prostředí, tak na stav svého konta: ať již u vás zvítězí septik nebo domovní čistička odpadních vod (ČOV), musíte dnes na rozdíl od minulosti mít povolení k vypouštění odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních. Při zanedbání této podmínky vás může postihnout pokuta až ve výši 50 000 Kč.

Projektová dokumentace, podklady k čistírnám odpadních vod STMH

Čistírna odpadních vod podléhá schválení vodoprávním úřadem. Ke schválení je nutné doložit potřebné doklady a projektovou dokumentaci. Příprava podkladů nebyla jednodušší. Níže Vám nabízíme vše potřebné ke stažení:

Zkušenosti s čističkou odpadních vod STMH:Image

Dobrý den,

  1. Kvalitní provedení – silnostěnný plast (cca 15mm). Řekl bych, že je odolný i vůči slunečnému záření, takže určitě nesublimuje a nehrozí zborcení
  2. Z hlediska statiky ideální tvar koule. Obsypání rovněž dobře zafixuje jímku v zemině (pod terénem)
  3. Tichý provoz uvnitř čističky
  4. Dobrá kombinace v případě použití jímky na předčištění (usazení). Do vlastní čističky se odebírá ze středu. Do čističky tak nejdou vlasy apod., což by mohlo brzdit otáčivé segmenty

Kdybych znovu potřeboval použít ČOV, tak bych znovu obrátil na firmu Hellstein

Při instalaci bych možná šel do rizika, že bych ji nedal tak hluboko jak bylo doporučeno v projektu. Tam bylo předepsáno potrubí z rodinného domu v hloubce 0,8m. Výtok z ČOV mám tedy cca 1,0m pod terénem a to je v oblasti vysokého nasycení spodní vodou a tak to neprosakuje do podloží a musel jsem kopat drenáž cca 100m k potoku.

Jinak poněvadž nemusím odevzdávat vzorky, tak nevím jestli mi správně funguje. Musím ale konstatovat, že nesmrdí a tak asi jede.

S pozdravem

Stanislav O., Ostravice, s...@seznam.cz

Image         Image         Image         Image         Image         Image 

×

Získejte jako první na Váš email novinky, akce...