Co jste možná nevěděli o odpadních vodách, její rizika i přínos pro člověka…


Co to odpadní voda vlastně je?

Odpadní voda, je voda, jejíž kvalita byla zhoršena lidskou činností.

Znečištění vody může být tvořeno rozpuštěnými nebo nerozpuštěnými látkami, za znečištění se ale považuje i například tepelné nebo radioaktivní znečištění. V naprosté většině případů musí být odpadní voda před vypuštěním do vodotečí čištěna.

Charakter znečišťujících látek silně ovlivňuje další nakládání s odpadní vodou. Látky mohou být rozpuštěné, nebo nerozpuštěné.

Rozpuštěné organické látky mohou být biologicky rozložitelné - například monosacharidy, nebo biologicky nerozložitelné - například azobarviva. V odpadních vodách se vyskytují i rozpuštěné anorganické látky - například anorganické soli.

Nerozpuštěné organické látky mohou být biologicky rozložitelné - například škrob nebo bakterie, nebo biologicky nerozložitelné - například většina plastů. Také se dají dělit na usaditelné a neusaditelné. Anorganické nerozpuštěné látky jsou usaditelné - například písek, nebo neusaditelné - obvykle různé koloidní částice, například hydratované oxidy železa.

Jak a kde odpadní voda vzniká?

Znečištění vody je jeden z největších problémů současného světa; výrazně totiž omezuje přístup určité části lidské populace k pitné vodě.

Znečištění vody je velký celosvětový problém. Je hlavní příčinou úmrtí a onemocnění. Více než 14.000 lidí denně zemře v důsledku znečištění vody.

Znečišťování vody, má mnoho příčin a různou charakteristiku.

Komunální odpadní voda vzniká každodenní lidskou činností - pochází z domácností, škol, úřadů, od živnostníků a podobně. Splašky mají přibližně stejné složení. Kromě splašků obsahuje v případě jednotné kanalizace i oplachové vody (vodu z mytí ulic) a dešťovou vodu ze srážek. Zpracovává se na městských čistírnách odpadních vod (ČOV). Množství znečištění přiváděného na městskou ČOV se vyjadřuje jako počet ekvivalentních obyvatel.

Průmyslová odpadní vodavzniká v průmyslových podnicích. Míra a charakter znečištění vody záleží na druhu průmyslu, ale i použité technologii výroby. Průmysl produkuje odpadní vody jednak z technologických vod (což je voda přímo použitá ve výrobě) a jednak z chladicích vod (což je voda používaná na chlazení zařízení, ta bývá znečištěná „pouze“ tepelně). Průmyslová odpadní voda se čistí buď přímo v podniku (tam někdy stačí vodu předčistit a pak vypustit do kanalizace, nebo přímo v městské ČOV.

Co odpadní voda může obsahovat?

Specifikace znečišťujících látek vedoucích k znečištění vody zahrnuje široké spektrum chemických, patogenních a fyzických, nebo smyslových změn jako jsou zvýšená teplota, pach a zabarvení. Zatímco mnohé z těchto chemických látek a látek, které způsobují znečištění, se ve vodě přirozeně vyskytují (vápník, sodík, železo, mangan, atd.), jejich koncentrace je často klíčová při rozhodování, co je přirozenou součástí vod, a co je kontaminací.

Chemické a další kontaminující látky podle chemických a fyzikálních vlastností:

Organické, vodu znečišťující látky – čistící a dezinfekční prostředky, organické zbytky, tuky, maziva, insekticidní a herbicidní přípravky, soli, ropné deriváty, paliva, zbytky stromů a keřů, těkavé organické sloučeniny, chlorovaná rozpouštědla, různé chemické sloučeniny užívané v osobní kosmetice a hygieně

Anorganické vody znečišťující látky - zvýšení kyselosti způsobené emisemi (kyselý déšť) z průmyslových závodů, amoniak z rozkládajícího se odpadu z potravin, chemické odpady jako průmyslové produkty, hnojiva s obsahem živin - dusičnany a fosforečnany které unikají se srážkami ze zemědělství, těžké kovy z motorových vozidel, kyseliny používané při těžbě, nánosy (sedimenty) po výstavbě, vypalování nebo čistění pozemků

Makrostrukturní znečištění - znečištění velkými viditelnými složkami znečišťujícími vodu (trosky, komunální odpad) – odpadky (např. papír, plasty nebo potravinářské odpady)


Nebezpečí odpadní vody?

Odpadní vody obsahují velké množství zdravotně závadných látek, mezi které patří například:

rtuť - může způsobovat neurologické poruchy, poruchy vidění, svalovou slabost, únavu, snižovat reprodukční schopnosti

aromatické uhlovodíky - mohou působit mutagenně a karcinogenně

polychlorované bifenyly (PCB) – mohou ohrozit mozek, oči, srdce, imunitní systém, ledviny nebo játra

dusík, fosfor, amoniak, dioxiny, sinice, patogenní bakterie a mnoho dalších…

Lidský kontakt s odpadními vodami je vždy hygienicky nepřípustný!

Užitek odpadní vody?

Odpadní voda však může přinést pro lidstvo i užitek. Odpadní vody musí projít procesem čištění a úpravy.

Čištění odpadních vod je proces zlepšování kvality odpadní vody. Intenzivně probíhá na čistírnách odpadních vod. Zde pak vzniká přečištěná voda, která opouští čistírnu a aktivovaný kal. Aktivovaný kal je následně využit v anaerobním stupni.

Přečištěná voda je vhodná pro zálivky okrasných zahrad, doplňování rybníků apod.

Při anaerobním stupni čištění je využíváno přebytečného aktivovaného kalu, jako zdroje živin, pro anaerobní bakterie, které produkují různé plyny. Tyto plyny jsou čištěny a označují se jako bioplyn. Tento plyn využije čistírna k ohřevu vlastních vyhnívacích nádrží nebo na produkci energie.

Zbylý kal, tzv. vyhnilý, neboli anaerobně stabilizovaný kal se zpracovává a využívá jako hnojivo, je skládkován nebo spalován.

Image         Image         Image         Image         Image         Image