Intenzívní chov ryb, nebo-li recirkulační akvakulturní chov ryb STMHIntenzivní chov ryb - recyklační akvakulturní chov ryb

Popis:

 • Produkce ryb v uzavřeném vodním okruhu - doplnění čerstvé vody do 3% objemu nádrží!
 • Optimální chovné podmínky - "krmný koeficient" 0,9!
 • Granulované krmivo z EU produkce - krmení automatem nebo ručně!
 • Dostupné varianty sestav - 0,1t/rok, 0,2t/rok, 1t/rok, 2t/rok, 3t/rok, 5t/rok, 10t/rok, 15t/rok a větší
 • Malá zastavěná plocha chovu ryb - 100t/rok na ploše 50x25m (bez skladu O2 a kalojemu)

Vhodné druhy ryb - úhoř, pstruh, kapr, tilápie a sumec

V případě chovu teplomilných druhů ryb (tilapie, uhoř, jeseter, sumec), je vodní okruh chovné vody opatřen ohřevem. Linku tak možno s výhodou instalovat poblíž zdroje odpadního tepla, případně v kombinaci s tepelným čerpadlem nebo slunečními kolektory

Ukázkové dispoziční schéma intenzivního chovu ryb (vždy možno jakkoliv upravit)

Intenzivní chov ryb - recirkulační systém např. 8-10t/rok

• objem biostupně ca 30m3
• objem dosazováku ca 50m3
• objem chovných nádrží ca 60m3
• produkce 8-10t/rok
• objem čerstvé vody ca 5%
• násada při produkci 8t/rok ca 3t
• kyslík ca 0,5kg/h/t

Biochemický a technologický výpočet intenzivního chovu ryb

Intenzívní chov ryb systém STM® je složen z chovných nádrží, biologického stupně čistírny s aerotorem a dosazováku. Voda z chovných nádrží , tzv. "chovná voda" odtéká dnovým sítem do odtokového žlabu a dále na čistírnu systému STM®. Zde se chovná voda biologicky čistí a přepadem odtéká do dosazováku k sedimentaci biomasy. Biomasa společně s vratným kalem je čerpána zpátky do biologického stupně čistírny.

 • Odsazená voda z dosazováku natéká na obohacení kyslíkem v oxidátoru, ev. přímo do chovných nádrží. Okruh je tak uzavřen.
 • V případě produkce plůdku a násady pro venkovní odchov je okruh chovné vody plůdku a násady vždy oddělen od chovu tržní ryby.
Zajímavé - ke stažení

Technické informace - Recirkulační akvakulturní systém STM® - 10t/rok.pdf (485kb)

Novinka na trhu: Intenzívní chov ryb horizontálního typu využívající aerátor typu RR s dvojitým rourováním.pdf (694kb)

Mají šanci recirkulační systémy v ČR? Autor: Jan Kouřil, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod.pdf (596kb)

Prospekt Intenzivní chov ryb - DE.pdf (4,71Mb)

Řešení intenzivního chovu ryb na klíč

 • nalezení optimální koncepce řešení a způsobu čištění použitých chovných vod intenzivního chovu ryb dle požadavků provozovatele a investora
 • vypracování korektní projektové dokumentace pro uzemní řízení a stavební povolení
 • vyřízení stavebního povolení
 • realizace intenzivního chovu ryb
 • zprovoznění a zaškolení obsluhy
 • záruční a pozáruční servis

Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu na období 2014 – 2020

GLOBÁLNÍ CÍL je specifikován takto:

Globálním cílem rybářství je udržitelná a konkurenceschopná akvakultura založená na inovacích, konkurenceschopnosti, znalostech a účinnějším využití zdrojů. Cílem je rozvoj udržitelného chovu ryb v České republice a zajištění rovnoměrných dodávek domácích sladkovodních ryb na domácí trh v požadovaném sortimentu včetně rozvoje mimoprodukčních funkcí rybníků (péče o krajinu, retence vody, rybářská turistika apod.). V českých podmínkách je nezbytné souběžně rozvíjet tradiční a osvědčené formy akvakultury (rybníkářství) ve stávajících místech a zařízeních pro zajištění výroby kapra a jeho dodávek na trh zejména v sezónních cyklech. Současně je také potřeba podpořit zavádění moderních intenzivních chovných systémů přispívajících k eliminaci negativních dopadů na životní prostředí, které budou pořizovány pro produkci lososovitých, popř. dalších druhů ryb (tj. hybridi lososovitých ryb, nové druhy síhů, teplomilné a dravé druhy ryb) k zajištění celoročních dodávek do tržní sítě.

Dne 2. 6. 2015 Evropská komise schválila Operační program Rybářství 2014 – 2020. Operační program Rybářství je nástrojem čerpání podpory z Evropského námořního a rybářského fondu a přispívá k provádění Společné rybářské politiky.

Hlavním cílem Operačního programu Rybářství je:

 • Zvýšit konkurenceschopnost tradiční akvakultury včetně investic do zachování udržitelné produkce tržních ryb.
 • Investovat do recirkulačních zařízení a tím zvýšit produkci.
 • Zvýšit podíl zpracovaných ryb, propagovat akvakulturu a podpořit konzumaci ryb.
 • Podporovat transfer vědeckých poznatků do podniků akvakultury (produktové a procesní inovace).
 • Podporovat formy hospodaření přispívající k zachování či zlepšování stavu životního prostředí a biologické rozmanitosti.

Finanční alokace pro OP Rybářství z Evropského námořního a rybářského fondu je v celkové výši 31,1 mil. EUR (více než 850 mil. Kč), z toho cca 28,5 mil. EUR (cca 783 mil. Kč) je směřováno na udržitelný rozvoj akvakultury, uvádění na trh a zpracování a technickou pomoc; 0,7 mil. EUR (cca 19 mil. Kč) na kontrolní opatření (sledovatelnost produktů) a 1,95 mil. EUR (cca 54 mil. Kč) na shromažďování údajů.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, http://eagri.cz/ 

Image         Image         Image         Image         Image         Image