Ekonomické zhodnocení instalace čistírny odpadních vod

Každý stavebník rodinného domu nebo rekreačního objektu musí před započetím výstavby nebo rekonstrukce přemýšlet nad tím, jakým způsobem bude probíhat likvidace odpadní vody. Rozhodování bývá náročné, hraje v něm roli mnoho faktorů (např. frekvence obydlenosti daného objektu, počet členů domácnosti) a při nedostatku informací se může zdánlivě jevit, že vybudování žumpy je finančně méně nákladné a také její provoz a údržba je daleko levnější a snadnější, než by tomu bylo u instalace čističky odpadních vod (ČOV). Právě proto se článek zabývá ekonomickým porovnáním instalace ČOV s žumpou v 5 variantách, kdy v prvním případě probíhá akumulace odpadních vod v žumpě na vyvážení, další varianta počítá s již zkolaudovaným objektem s vybudovanou žumpou, dále se jedná o ČOV s napojením do vodoteče nebo kanalizace, následně pak o ČOV se zasakováním do podzemních vod a nakonec také o domovní čistírnu se zásobníkem vyčištěné vody. Modelové příklady vycházejí z následujících předpokladů: objekt obývá čtyřčlenná rodina, ČOV je instalována 10 m od objektu a výkopové práce zajišťuje investor.

Varianta č. 1 – akumulace odpadních vod v žumpě na vyvážení

Na první pohled se jedná o nejjednodušší způsob likvidace odpadních vod. Předpokládá se však, že odpadní voda bude vyvážena na ČOV, což ovšem značně zvyšuje náklady na provoz žumpy.

Celkové náklady:

Žumpa 8m3 35.000,- Kč
Celkem 35.000,- Kč

Provozní náklady (roční):

Vývoz fekálií 27.000,- Kč
Celkem 27.000,- Kč

Finanční zhodnocení ČOV/žumpa k vyvážení (25 let životnost VH-díla stran odpisů):

Celkové náklady žumpa 8m3 35.000,- Kč (odpisy 1.400,-)
Provozní náklady žumpa 8 m3

27.000,- Kč

Varianta č. 2 - objekt je zkolaudován a má vybudovanou žumpu

Instalaci ČOV je možné provést do vybudované žumpy nebo na přítok odpadních vod před žumpu. Jímku lze nadále efektivně využívat. Po jejím vyčištění poslouží jako nádrž na hromadění čisté vody, která může být zužitkována na zálivku.

Celkové náklady:

Předřazená nádrž – 2 m3 16.000,- Kč
Čistírna odpadních vod STMH5 69.000,- Kč
Doprava, montáž a zaškolení 7.500,- Kč
Propojovací potrubí 2.500,- Kč
Celkem 95.000,- Kč

Provozní náklady (roční):

Spotřeba el. energie 800,- Kč
Celkem 800,- Kč

Finanční zhodnocení ČOV/žumpa k vyvážení (25 let životnost VH-díla stran odpisů):

Celkové náklady ČOV 87.500,- Kč (odpis 3.500,-)
Provozní náklady ČOV 800,- Kč
Celkové náklady žumpa 8 m3 35.000,- Kč
Provozní náklady žumpa 8 m3 27.000,- Kč
Návratnost investice do ČOV 2 roky

Varianta č. 3 - čistírna odpadních vod s napojením do vodoteče, kanalizace

Této možnosti realizace ČOV je možno využít, jestliže se v blízkosti objektu nachází vodní tok nebo kanalizace.

Celkové náklady:

Projektová dokumentace 12.500,- Kč
Předřazená nádrž – 2 m3 16.000,- Kč
Čistírna odpadních vod STMH5 69.000,- Kč
Doprava, montáž a zaškolení 7.500,- Kč
Propojovací potrubí 2.500,- Kč
Celkem 107.500,- Kč

Provozní náklady (roční):

Spotřeba el. energie 800,- Kč
Odběr a rozbor vzorků 2x ročně 2.000,- Kč
Celkem 2.800,- Kč

Finanční zhodnocení ČOV/žumpa k vyvážení (25 let životnost VH-díla stran odpisů):

Celkové náklady ČOV 87.500,- Kč (odpis 3.500,-)
Provozní náklady ČOV 2.800,- Kč
Celkové náklady žumpa 8 m3 35.000,- Kč
Provozní náklady žumpa 8 m3 27.000,- Kč
Návratnost investice do ČOV 3 roky

Varianta č.4 - čistírna odpadních vod se zasakováním do podzemních vod

Tato nejčastěji využívaná varianta představuje ČOV jako vodní dílo, které ke své realizaci potřebuje projektovou dokumentaci, povolení k nakládání s odpadními vodami a také hydrogeologický posudek.

Celkové náklady:

Projektová dokumentace 12.500,- Kč
Předřazená nádrž – 2 m3 16.000,- Kč
Čistírna odpadních vod STMH5 69.000,- Kč
Doprava, montáž a zaškolení 7.500,- Kč
Propojovací potrubí 2.500,- Kč
Hydrogeologický posudek 5.000,- Kč
Vsakovací drén – 5 m2 5.000,- Kč
Celkem 117.500,- Kč

Provozní náklady (roční):

Spotřeba el. energie 800,- Kč
Odběr a rozbor vzorků 2x ročně 2.000,- Kč
Celkem 2.800,- Kč

Finanční zhodnocení ČOV/žumpa k vyvážení (25 let životnost VH-díla stran odpisů):

Celkové náklady ČOV 105.000,- Kč (odpis 4.200,-)
Provozní náklady ČOV 2.800,- Kč
Celkové náklady žumpa 8 m3 35.000,- Kč
Provozní náklady žumpa 8 m3 27.000,- Kč
Návratnost investice do ČOV 3,4 let

Varianta č. 5 - čistírna odpadních vod se zásobníkem vyčištěné vody

Toto řešení realizace ČOV není bráno jako vodní dílo, pokud ovšem ČOV jako vodní dílo nepovolí vodoprávní úřad.

Celkové náklady:

Předřazená nádrž – 2 m3 16.000,- Kč
Čistírna odpadních vod STMH5 69.000,- Kč
Akumulační nádrž – 4 m3 25.000,- Kč
Doprava, montáž a zaškolení 7.500,- Kč
Propojovací potrubí 2.500,- Kč
Celkem 120.000,- Kč

Provozní náklady (roční):

Spotřeba el. energie 800,- Kč
Celkem 800,- Kč

Finanční zhodnocení ČOV/žumpa k vyvážení (25 let životnost VH-díla stran odpisů):

Celkové náklady ČOV 112.500,- Kč (odpis 4.500,-)
Provozní náklady ČOV 800,- Kč
Celkové náklady žumpa 8 m3 35.000,- Kč
Provozní náklady žumpa 8 m3 27.000,- Kč
Návratnost investice do ČOV 3,2 let

Zhodnocení ekonomické návratnosti instalace ČOV

Návratnost investice do instalace ČOV je provedena ve srovnání s náklady na výstavbu žumpy a především také s náklady nutnými k jejímu vyvážení na ČOV. Z tohoto porovnání zřetelně vyplývá, že vybudování ČOV je z ekonomického hlediska výhodné a že návratnost finančních prostředků vynaložených k realizaci ČOV se pohybuje v rozmezí od 3,4 do 4,3 let.

Pozn.: Výpočet proveden pro objekt  s 4-6 obyvateli. Realizace provedena ve vzdálenosti 100km od sídla dodavatele ČOV. ČOV ve vzdálenosti 10m od objektu.

Stav k 1.1.2018

Image         Image         Image         Image         Image         Image